โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

ข้อมูลโครงการ

 โครงการต่อขยายถนนพุทธมณฑลสาย 4 เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เป็นหนึ่งในโครงการของแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในแผนงานปี พ.ศ.2567-2572 โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินงานและว่าจ้างที่ปรึกษา ให้ดำเนินการ เพื่อเป็นการเพิ่มโครงข่ายการเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 และเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมขนส่งที่มีความหลากหลายในพื้นที่ที่มีทั้งระบบล้อ-ราง-เรือ เข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนในแนวเหนือ-ใต้ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันตก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ในวันที่ 20 เมษายน 2566

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกนกนภาแกรนด์ The Salaya Leisure Park อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ตามประกาศนี้

อ่านต่อ

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกนกนภาแกรนด์ The Salaya Leisure Park อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ตามประกาศนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน

อ่านต่อ