โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกนกนภาแกรนด์ The Salaya Leisure Park อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ตามประกาศนี้
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป