โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

ประกาศสรุปผลการหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)