โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณปลายถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ทางหลวงหมายเลข 3310) ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ.4006 (แยกหอนาฬิกาศาลายา) และไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร 

โดยดำเนินการศึกษาครอบคลุมในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในเขตพื้นที่ 4 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แนวคิดการกำหนดรูปแบบถนนโครงการ

1) รูปแบบทางหลวงทั่วไป โดยการศึกษาในเบื้องต้นจะมีการพัฒนาทางหลวงแนวใหม่เป็นถนนที่สามารถ เชื่อมโยงพื้นที่ในเมืองกับนอกเมือง (Sub Urban) ที่เน้นการรวมการจราจรและกระจายการจราจรและรับเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 และเป็นถนนที่สามารถเข้าออกพื้นที่ได้อย่างสะดวก โดยรูปแบบถนนแนวใหม่ออกจากส่วนต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 เมื่อมีการพัฒนาทางหลวงแนวใหม่เต็มรูปแบบจะมีขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับหรือมากกว่า ภายในเขตทางกว้าง 50-60 เมตร

 2) รูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นรูปแบบของทางหลวงที่มีการเชื่อมต่อกับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 มีการก่อสร้างแนวรั้วกั้นแนวพื้นที่เขตทางหลวงพิเศษ โดยการศึกษาในเบื้องต้นออกแบบให้มีช่องจราจรเข้าสู่ทางหลวงพิเศษจำนวน 3 ช่องจราจร และออกจากทางหลวงพิเศษจำนวน 4 ช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเหมาะสม ลดการเกิดแถวคอยช่วงบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาให้มีทางบริการด้านข้างเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่น เป็นการลดผลกระทบในการเข้า-ออกพื้นที่รอบ ๆ เขตทางหลวงพิเศษ โดยใช้เขตทางรวมกว้าง 80-90 เมตร