โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565