โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในพื้นที่ต่อผู้บริหาร ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ แนวคิดการออกแบบถนนโครงการ และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเป็นไปได้ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ภายในพื้นที่เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการและกำหนดแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น โดยได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

1. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

เข้าพบ นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

       

2. วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.
เข้าพบ นายสุรณเดช ธุปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ตึกพัสดุ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย