โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565