โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยง
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
กับทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1